CÂU HỎI

Ai gây nên cảnh chia ĺa, tang tóc?
Ai cam tâm làm nô lệ lân bang?
Ai giờ đây gieo bao cảnh điêu tàn?
- Là chúng nó: lũ bạo quyền Hà Nội!

Ai lạm sát những đồng bào vô tội?
Ai cúi đầu mặc phương bắc ngang nhiên
lấn biên cương, chà đạp cả chủ quyền?
- Là chúng nó: đám nô tài đảng trị!

Ai chẳng những đă cúc cung tận tụy
với quan thầy phương bắc bấy lâu nay
c̣n cấm Dân tưởng nhớ đến những ngày
giặc tan tác bởi anh hùng đất Việt?

Ai đầu độc nhân dân bằng tà thuyết?
Ai mị dân bằng hứa hẹn hăo huyền
và thời nào Hồng cũng vẫn hơn Chuyên?
- Là Cộng Sản độc tài: quân phản quốc!

Ai hăm hở làm tội đồ dân tộc
giết lương dân, hại bá tánh bần cùng
giao đất, rừng cho lũ giặc Hán Trung?
- Chính là bọn tham quan mang thẻ đảng!

Hăy vùng lên chống bạo tàn cộng sản
giành lại quyền tự quyết của non sông!
Hỡi toàn Dân của ṇi giống Lạc Hồng
Đă đến lúc viết lên trang Sử mới!

HUY VĂN